تعرفه

تعرفه ثبت نمایشگاه  : 25,000 تومان

 

ثبت 60 خودرو

 

اگهی ماندگار تا پایان عضویت نمایشگاه

 

صفحه رسمی با نام برند

 

—---------------------------

 

تعرفه ثبت فروشگاه : 5,000 تومان

 

ثبت 60 لوازم

 

اگهی ماندگار تا پایان عضویت فروشگاه

 

صفحه رسمی با نام برند

 

—---------------------------

 

تعرفه برای کاربران ثبت شده رایگان 

 

اگهی به مدت 15 روز

 

تعداد عکس : 5 عدد

 

ثبت لوازم رایگان : 5 عدد

 

تعداد اگهی : 2 عدد رایگان

 

تمدید اگهی برای 15 روز 1500 تومان

 

—------------------------—

 

تعرفه برای کاربران ویژه خودرویی : 10,000 تومان

 

اگهی تا پایان عضویت ویژه

 

تعداد عکس : 5 عدد 

 

تعداد اگهی : 10 عدد 

 

 —-------------------------

 

تعرفه برای کاربران ویژه فروشگاهی : 10,000 تومان

 

اگهی تا پایان عضویت ویژه 

 

تعداد ثبت لوازم 20 عدد

 

تعداد ثبت خودرو 5 عدد

 

—--------------------------